Valg av Hovedstyret for 2009 - 23 februar 2009.    
 
  1. Leder Per Mathisen    
  2. Nestleder Gunnhild Lærum    
  3. Styremedlem Henning Harborg    
  4. Styremedlem Rikard Røros        
  5. Styremedlem Lars Otto Ullereng    
       
  1. Vararepresentant Jarle Engh    
     
       
       
  Kommentarer:  På møtet ble det reist til dels hard kritikk av valgkomiteens arbeid med hensyn til å oppfylle NFF's krav om at det skal være minst 2/3 kvinner i styret.    
                           Dette ble imøtegodt med henvisning til at det var mulighet for å søke fotballkretsen om dispensasjon fra denne regelen.    
                           Valget ble gjennomført.    
     
                           Onsdag 4. mars sto det å lese i Romerikes Blad av leder i Akershus Fotballkrets, Sven Maamoen, at en eventuell søknad om dispenssjon måtte    
                           være innlevert før valget og ikke etter. Han kunne derfor vanskelig se at LSK ikke må innkalle til nytt årsmøte med nye valg.    
     
                            Dette ble også utfallet. Ny ekstraordinær generalforsaming ble berammet til 23 mars 2009.