Romerike Fotballkrets stiftes

 

Foruten de før nevnte klubber, Eidsvold Idrætsforening, Eidsvold Idrætslag, Strømmen Fotballklub, Fet Fotballklub og "Norge" og "Kvik" i Lillestrøm, hadde en rekke andre klubber utover Romerike fattet interesse for fotballsporten etter hvert. Det var formannen i "Kvik", C. J. Hansen og formann i Eidsvold Idrætslag, Birger Gjennestad, som tok initiativet til å få stiftet Romerike Fotballkrets. Representantene fra klubbene ble samlet til møte i Lillestrøm, og vi gjengir fra stiftelsesprotokollen:

"Dannelse av Romerike Fotballkreds.

Til dannelse av kreds paa Romerike holdtes efter inbydelse av Formanden i "Kvik", Lillestrøm, herr Carl Hansen, og Formanden i Eidsvold Idrætslag, herr Birger Gjennestad, et møte i Lillestrøm den 29. oktober 1911. Det var møtt frem representanter fra Lillestrøm, Ihle, Eidsvold, Jessheim, Løken, Strømmen, Gjelleraas og Blaker. Norges Fotballforbund var representert ved sin opmand, herr Tryggve Lund. Man ble paa dette møtet enige om at slutte sig sammen og danne en kreds og foreslog navnet "Romerike Fotballkreds". Opmanden meddelte at Forbundet ikke hadde noget at invende mot dannelsen av Kredsen, men meddelte samtidig at ingen av Eidsvold-klubbene kunde komme med i Kredsen dette aar, da der fra Formanden i Oplandene Kreds, herr Kittelsen, kom med den meddelelse at denne Kreds vilde tabe paa det og lide ved det. Møtet valgte en Komite til at utarbeide Love samt bestemme konstituerende forsamling. Følgende ble valgt: P. Thorstad, Ihle, A. Drevstad, Løken, Johan Brenni, Jessheim Danield Westby og Carl Hansen, Lillestrøm. Formand blev Carl Hansen. Dette møtet lagde Grundstenen til Kredsen, den egentlige Konstituerende forsamling ble holdt en maaned efter".

"Komiteens møte søndag 12. november 1911.

Lovkomiteen hadde møte Søndag 12te November til behandling av Love. Der var fremkommet et Forslag og dette blev vedtat med nogen mindre forandringer. Lovforslaget samt Indmeldelsblankett skulde sendes Foreningene til gjennemgaaelse. Representantforsamlingen blev besluttet avholdt Søndag 26de November 1911 i Lillestrøm. Fra Fenstad Idrætsforening var det kommet ansøkning om optagelse i Kredsen. Det ble besluttet at følgende Klubber i Kredsen gjennom herr Lund skulde indmeldes i forbundet, nemlig "Kvik", Lillestrøm, Ihle Fotballklub, Kisen Fotballklub, Løken Fotballklub, Blaker Fotballklub, Gjelleraas Fotballklub, Strømmen Fotballklub, Jessheim, Borgen, Lierfoss, Kløften, samt Fenstad Idrætsforening. For Forbundet møtte herr Trygve Lund".

"Konstituerende Representantforsamling Søndag 26de Nov. 1911.

Søndag 26de November samledes representanter fra 7 foreninger til Møte i Lillesøm til konstituering av Kredsen. Efter Oprop av Representantene meddelte Opmanden at Forbundsstyret hadde git tillatelse til at danne Kredsen og hadde meldt følgende Klubber ind i Forbundet, og var at regne som medlemmer av Forbundet og Kredsen: "Kvik", Lillestrøm med 32 medlemmer, Kisen Fotballklub med 28, Ihle med 36, Blaker med 28, Strømmen med 28, Gjelleraas med 26, Lierfoss med 24 og Løken Fotballklub med 35, samt Fenstad Idrætsforening med 32 medlemmer. Ni klubber med et samlet medlemstall av 269. Man gik derefter over til behandling av Lovene. Det av Komiteens utarbeidende utkat blev vedtat. De i følge Lovene bestemte Valg hadde følgende utfald: Formand Carl Hansen, Viceformand G. B. Trøgstad, Opmand Johan Brenni, Sekretær P. Thorstad, Kasserer Jonas Pedersen. Supleanter A. Drevstad, John Johansen og Kr. Smedsrud. Revisor A. Johnsrud.

Den i følge Lovene bestemte minimumskontingent til Kredsen, Kr. 2,00, var anmodet indbetalt paa møtet og dette blev ogsaa gjort. Det blev besluttet at anskaffe Kassabok, Sekretærprotokoll, samt trykke Ark og Konvolutter.

Romerike Kreds var nu dannet og skulde til at virke for fotballsportens fremgang paa Romerike. Møtet blev hevet efter at Formanden hadde takket for fremmøtet og godt samarbeid. Fra Forbundet møtte herr Tryggve Lund.

Carl Hansen, Formand".