"Norge", "Ulf", "Rask" og Lillestrøm Idrætslag.

 

Avisen "Akershus" lørdag 6. mai 1911:

 

"Idrætsforeningen "Norge" avholdt generalforsamling forleden, hvor ca. 30 medlemmer var fremøtt. Til formand valgtes Albert Berntsen og bestyrelsesmedlemmer Carl J. Hansen og Gunnar Sundby. Foreningen agter med det første at gaa i gang med planering av idrætspladsen for om mulig at skaffe Lillestrøm en tidsmæssig idrætsplads, som jo er høist paakrævet, da vi hittil ingen saadan har hatt."

Idrettsplassen lå ved St. Olavsgt., og "Norge" fikk etter hvert opparbeidet baneområdet. Ellers leser vi i samme avis noe senere på året at "Norge" ber herredsstyret om økonomisk hjelp til å få satt opp et gjerde rundt idrettsplassen

For "Kvik" kom kretsdannelsen i 1911 og innmeldelsen i Norges Fotballforbund til å få den betydning at klubben fik henstilling om å endre sitt klubbnavn. Forbundet mente at det allerede var mange nok lag som het "Kvik", og medlemmene i Lillestrøm-klubben ble da enige om å ta "Ulf" som sitt nye foreningsnavn.

Økonomiske vansker for klubbene var det første problemet som møtte den nye kretsen og den lag da idrettsarbeidet tok til våren 1912. Det var ganske enkelt behovet for flere fotballkamper for lagene på Romerike som presset fram dannelsen av Romerike Fotballkrets. Det var få klubber på Romerike, og baneforholdene var dårlige. Kristiania-klubbene som lagene hadde en viss kontakt med, var ikke alltid like villige til å reise på "bondelandet" under datidens forhold, og behovet for kamper kunne bare dekkes ved et fastlagt kampprogram, dvs. ved kretskamper i Romerike Fotballkrets' regi. Nå ble ikke seriene særlig omfattende med så vidt få lag som deltagere i kretsens første sesonger. Foruten de problemer vi her har berørt så var det svært dårlige kommunikasjonsforhold på Romerike den gang, og reisene ble derfor veldig tidkrevende. Romerike Fotballkrets ble ingen stor affære å administrere i begynnelsen, men ledelsen kunne sikkert møte problemer som er helt ukjente for dagens fotball ledelse.

"Idrætsforeningen "Norge" avholdt generalforsamling 7.de juli 1912 med rigtigt godt fremmøte. Der foretages valg paa formand, som saadan valgtes Oskar Johansen. Foreningen besluttet at indsende andragende til Lillestrøm Vognmandsforening om gratis at paakjøre nogle lass fyld til planering av idrætspladsen, videre ble bevilget kr. 50 til samme. Foreningen agter med det første at avholde fot- og cykleløp."      ("Akershus" 9. juli 1912).

I oktober 1912 blir et større område i Lillestrøm, nemlig Tærudløkken ( 70 mål stor, egnet til fabrikktomt ) frambudt til salg i lokalavisene. Området inngikk som en del av kjøpmann Chr. Tærud's dødsbo. Det skulle bli Norges Statsbaner som kjøpte området. Tærudløkken som ligger mellom Lillestrøm Sykehus og opp mot jernbanesporene på Lillestrøm stasjon, var fra NSB's side tiltenkt rollen som opplagstomt for det rullende materiell. Det var først i 1017 at NSB tok området i bruk, og i mellomtiden ble området flittig benyttet til fotballbane av stedets ungdom.

"Fotballklubben "Ulf" avholdt sin ordinære generalforsamling søndag 3. november 1912. Til bestyrelse valgtes: Formand Oskar Andreassen, viceformand Jonas Pedersen, kasserer Eilif Ower og opmand Henrik Halvorsen, som revisor valgtes Ingolf Bryn."  ( "Akershus" 5. nov. 1912 )

Vinteren 1913 var ennu ikke Tærudløkken tatt i bruk av idrettsungdommen, og "Norge"'s økonomi var nok svært vanskelig både på grunn av opparbeidelsen av banen til bruk om sommeren og jobben med å forske og holde en skøytebane oppe i hele vinterhalvåret. Et leserinnlegg i "Akershus" 23. januar 1913 sier en del om tingenes tilstand:

"Hvad har f. eks. Idrætsforeningen "Norge" tænkt at gjøre med sin nydelige idrætsplads, som ligger aldeles ubrukelig? Har de ikke penge, hvorfor da ikke søke kommunen om bidrag. Kommunen har aldrig ydet noget til idrættens fremme her på stedet, saa man skulde jo tro, at den var villig til at hjælpe til litt nu".

Det var sikker ikke lett å være verken herredsstyremedlem eller idrettsstyremedlem på den tid, og den vanskelige økonomi hos begge parter måtte framtvinge grundige overveielser før man kunne gi seg i kast med de helt store arbeidsoppgaver. 

I 1913 hadde Lillestrøm to idrettsklubber: Idrætsforeningen "Norge" og Fotballklubben "Ulf", men stedet skulle få enda en forening i det Sportsklubben "Rask" ble stiftet 1. mars 1913. Arthur Kopperud ble den nye forenings første formann.

" Akershus " lørdag 31. mai 1913:

"Naar man ser hen paa idrætslivet her paa stedet, ser det ut som det ikke eksisterer noget, men det er dog litt likevel. For at kunne bøte paa dette, er der i den siste tid forhandlet mellem de to foreninger, Idrætsforeningen "Norge" og Fotballklubben "Ulf" om at slutte sig sammen til en og saaledes samle sit virke for sporten.Et møte for sammenslutningsdag og for valg av bestyrelse m. m. er bestemt til førstk. Tirsdag den 3dje juni 1913 kl. 8 i Bergersens lokale i Solheimsgaten. Idrætsinteresserede møt derfor frem til deltagelse fra først av."

"Akershus" lørdag 14. juni 1913:

"Massemøte til sammenslutning av "Norge" og "Ulf" til en idrætsforening avholdtes tirsdag 3die juni 1913. Det var fremmøtt mange medlemmer fra begge foreninger, og forholdet mellem disse syntes at være det bedste og borger for et godt samarbeide for fremtiden. Den nye forenings navn blev Lillestrøm Idrætslag, og love for laget blev vedtat paa møtet. Følgende valgtes til styremedlemmer: Formand Jonas Pedersen, viceformand Daniel Westby, sekretær Carl J. Hansen, kasserer Oskar Johansen, opmand Oskar Andreassen og styremedlem Adolf Bergersen. Foreningen skal nu arbeide for at faa en idrætsplass for Lillestrøm, noget som jo alle vet trænges meget, da der nu er en stor stab dygtige idrætsmænd her paa stedet, som kun mangler plads at træne paa for at bli nogen av de bedste her i landet.  C. J. H."

" Akershus " 11. november 1913:

"Sportsklubben "Rask" holdt generalforsamling den 4de nov.. Klubben har i aar hat 14 fotballkampe, og foreningen har holdt tre fotløp. Til styre valgtes: Andreas Abrahamsen, formand, Georg Toftner viceformand, Erling Brattlie, sekretær, Bjarne Bergersen, kasserer, Sverre Fladbye, materialforvalter og Arthur Kopperud, styremedlem."

"Lillestrøm Idrætslag avviklede sin generalforsamling den 9de nov. 1913. Laget har nu 107 medlemmer hvorav 21 fremmøtt. Disse valgtes til styre: Jonas Pedersen, formand, Johan Sjøblom, viceformand, Eilif Ower, sekretær, Oskar Andreassen, kasserer, Hans Krlsen, materialforvalter og Alfred Hansen, styremedlem. Supplelanter: Chr. Grænsleth, Halvdan Fallet og Carl J. Hansen.

På "Rask"s generalforsamling søndag 11. april 1915 ble følgende valgt inn i lagets styre: Arthur Kopperud, formann, Ole Andreassen, viseformann, Alf Hotvedt, sekretær, Sig. Andersen, kasserer, Georg Berntsen, materialforvalter.

Våren 1915 ble tanken om en sammenslutning av Lillestrøm I. L. og Sp. "Rask" brakt fram i lyset og bl. A. finner vi den tonen bak et lengre leserinnlegg - underskrevet Eilif Ower - i lokalavisene i begynnelsen av mai måned.

Den 25. nov. 1915 bringer "Akershus" denne lille notis fra "Rask"s generalforsamling: "Følgende ble valgt inn i styret på klubbens høstårsmøte. Arthur Kopperud, formand, Bjarne Bergersen, vicemormand, Andreas Abrahamsen, sekretær, Sig. Andersen, kasserer, Erling Bjerk, materialforvalter. Klubben har for tiden ca. 50 medlemmer."

Lillestrøm Idrætslags årsmøte 4. mai 1916 valgte dette styret: Daniel Westby, formann, K. Hagb. Bratlie, viseformann, Øivind Løchen, sekretær, Oskar Syversen, kasserer, Hjalmar Olsen og Ole Arntzen, styremedlemmer.