Den organiserte idrettens første år

 

Konkurransesporten i organisert form skriver seg omtrent fra midten av 18 århundre. Med dette mener vi selvsagt de første spede steg i retning av idrettsarbeid i organisert form slik vi kjenner den i dag. Det gjaldt bare noen få idrettsgrener i starten, men idrettsarbeidets pionerer var i gang. Folkene den gang hadde vel ikke engang en anelse hvor stor betydning idretten ville få i fremtiden og at den ville aktivisere hundretusener av mennesker i vårt land.

I 1861 ble "Centralforeningen for utbredelse af legemsøvelser og vaabenbrug" stiftet. Den oppfordret straks ved meldinger i pressen interesserte personer rundt om i landet til å danne skytterlag. I løpet av 1860-årene ble en rekke skytterlag startet i Akershus, bl. a. i Lillestrøm, Fet og Skedsmo.

Skiidretten hadde sin spede begynnelse i 1860 – 61 årene her i Lillestrøm, men vi vet lite om skikonkurranser som ble avviklet i mer organiserte former de påfølgende vintre. Det vi vet med sikkerhet er at ungdommene brukte skiene med stor iver, og skisporten hadde i disse dager en klar lederposisjon som idrettsgren nr. en her i distriktet. Den første skikonkurranse i organiserte former her i distriktet finner vi i en annonse i hovedstadspressen i 1870. Annonsen forteller oss at det skal "avholdes skirend i Skedsmo. Rendet er ogsaa aabent for Quinder".

Her på stedet var det fortsatt ingen organisert idrettsforening, men det var gjerne deltagerne selv, deres foreldre eller nærmeste venner som foresto arrangementene. Langrennsporten fanget i begynnelsen den største interessen, men det skulle ikke gå lenge før sansen for hoppsporten var vel så stor. Skiidretten var nærmest anonym, og den store publikumsinteressen var ennå langt borte.

Men årene gikk og skirennene ble etter hvert mer og mer besøkt av publikum. Det er blitt fortalt at det første skirenn her i Lillestrøm i 1877 hadde en anselig publikumsmengde tilstedet. Det var skytterlaget som sto for arrangementet og rennet ble avviklet i området ved Oksefjellet. I Morgenbladet for 28. februar 1862 er det tatt inn et omfattende referat om skirennet ved Vormsund bru søndagen forut. Til "Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug" er innberetning gitt om skirenn i Nes i 1866, i Fet i 1867, i Skedsmo i 1870 (omtalt tidligere) og 1872, i Vormsund igjen i 1876, denne gang med langt refrat i Verdens Gang, og endelig i skirennet i 1877 i Lillestrøm.

Skisporten fikk stadig flere aktive utøvere, og det ble blant de unge ski-interesserte slått på at en måtte få en klubb eller forening felles for hele Lillestrøm. Tanken vant straks forståelse, og høsten 1881 ble Lillestrøm Skiklubb stiftet i Lillestrøm Arbeidersamfunds lokaler i Voldgata. Den første idrettsforening i Lillestrøm var derved en realitet. Tyve unge menn deltok på møtet, og i klubbens formålsparagraf het det: "…at søke at fremme skiløbning blant ungdommen i Lillestrøm." Forsmalingen valgte den 17-årige Adolf Smith til klubbens første formann. Idrettsarbeidet kom nå i mer ordnede former og ski-idretten fikk et veldig oppsving.

Skiutstyret var det som oftest veldig skralt med og dette var mang en gang et stort problem for datidens aktive. Kjøpmann Johan Pedersen, som selv var en habil skiløper, hjalp gjerne ungdommen med skiutstyr.

Hver vinter ble det nå holdt mange store skirenn. Jordene fra Stav og nedover mot Nitelva var de steder som vanligvis ble benyttet til hoppbakker. Det fortelles at skirenn ble avviklet som et slags hinderløp. Man starten på toppen, og nedover bakken var det en masse småhopp. Disse måtte man over og etter å ha kjørt bakken helt ned så skulle deltagerne løpe til toppen av bakken igjen. Dermed var runden gjort, og kortest tid på runden var selvsagt avgjørende for å kåre vinneren.

Det var ikke bare ski-idretten som kom fram i lyset denne tiden, men også skøytesporten begynte å gjøre seg gjeldende blant ungguttene i Lillestrøm. Av avisreferater fra 1886 finner vi meget interessante resultater, men alt dette skal vi komme tilbake til i et eget avsnitt.

Også sommeridretten blomstret opp. De første roklubbene i Akershus ble stiftet i 1880-årene. Først ute var Ormsund Roklubb i 1883 og noe senere Malmøens Roklubb og Lillestrøm Ro- og Seilforening.